Politisk grundlag

(English below)

KlimaKollektivet er en gruppe der arbejder sammen for at konfrontere de underliggende årsager til klimaforandringerne – både ved hjælp af ord og handlinger.

Vi mener, at klimaforandringerne og klimakrisen kun er et symptom på et større problem, der udspringer af det kapitalistiske system og statsmagten.

Klimaforandringerne udgør kun én del af de uretfærdigheder og uligheder, der er skabt af det kapitalistiske systems økonomiske og politiske strukturer. Dermed ser vi klimakampen som en del af en større kamp mod det kapitalistiske system og at det på nuværende tidspunkt er fuldstændigt afgørende at gribe ind overfor denne krise. Vi anser os selv for at være en del af den større kamp og ser os som allierede med andre grupper, der ved hjælp af forskellige midler arbejder for at bekæmpe det kapitalistiske system og statsmagten.

Samtidig med at vi arbejder for at konfrontere de direkte årsager til klimaforandringerne (fossile brændsler, industrielt landbrug, skovrydning og falske løsninger), arbejder vi også for at underminere de strukturer, der udgør de underliggende årsager til klimakrisen.

Vi afviser alle falske løsninger, så som geoengineering, grøn kapitalisme, løsninger baseret på individuelle forbrugervalg og markedsbaserede løsninger, blot for at nævne nogle få. Ligeledes afviser vi alle såkaldte processer og aftaler mellem stater og kapitalistiske institutioner, så som enhver aftale der er indgået som en del af FN’s klimatopmøder (ofte omtalt som COP’s), fordi vi ved, at dem der skaber problemerne såvel som dem der står til at miste mest på at adressere problemerne aldrig vil støtte reelle løsninger.

Reelle løsninger på klimaforandringerne skal dels komme ved at afvikle industrier der forurener vores atmosfære og miljø, og dels ved at afvikle de hierarkiske, autoritære, økonomiske og politiske strukturer, der har ubegrænset vækst og udvinding af begrænsede ressourcer som et grundlæggende paradigme. Kun ved at bekæmpe de underliggende årsager til klimakrisen kan vi skabe reelle løsninger. Vi støtter andre kampe og grupper, der deler vores synspunkter og som udgør en kritisk opposition til kapitalismen og staten, og vi tilbyder vores solidaritet i den fælles kamp for en mere retfærdig verden.

Vi er et politisk kollektiv primært baseret i Danmark, men vi ser os selv som en del af den større globale bevægelse mod klimaforandringerne og kampen mod det kapitalistiske system. Vi ønsker at samarbejde med andre grupper, der deler vores politiske analyser og organisatoriske strukturer. Vores gruppe arbejder efter konsensus og vi er organiseret efter en ikke-hierarkisk struktur, der er baseret på affinity, autonomi og tillid.

KlimaKollektivet har sine rødder i organiseringen af protesterne i forbindelse med COP15-forhandlingerne i København i 2009, som en del af et bredt netværk der bestod af en række græsrodsorganisationer. Imidlertid ser vi KlimaKollektivet som et lokalt og affinitybaseret kollektiv, der tager del i den større kamp. Vores strategi er både at skabe og bidrage til kritiske diskussioner og at tage kampen op direkte mod disse undertrykkende systemer, der har skabt klimakrisen.

Political Fundament:

The Climate Collective is a group of individuals working together to directly confront the underlying causes of climate change, though our actions and our words.

We believe that climate change and the greater climate crisis is just one symptom of a larger problem, which is the capitalist system and the state, and is just one of the injustices and inequalities brought about by these economic and political structures. Thus we see the struggle against climate change as part of a larger struggle against the capitalist and state systems, and as a crucial and timely point of intervention in this struggle. We as well see ourselves aligned with other groups working to combat the capitalist and state system though other means, and part of this larger struggle.

We work directly to confront the direct causes of climate change (fossil fuels, industrial agriculture, deforestation, and false solutions), while at the same time trying to undermine the structures that are the root cause of the climate crisis.

We reject all false solutions such as geoengineering, green capitalism, consumer lifestyle choices, and carbon markets, to name a few. We as well reject any so called processes or agreements made between states and capitalist institutions, such as any agreement reached as part of the UN climate summits process (often referred to as the COP’s), because we know that no real solutions will ever come from those causing the problem, and from those who stand to lose the most by addressing the causes of climate change.

Real solutions to climate change will come both by dismantling both the industries polluting our atmosphere and environment, and dismantling hierarchical authoritarian economic and political structures which use infinite growth and extraction of finite resources as a founding paradigm.

On the contrary, by combating the root causes of climate change, we hope to simultaneously combat and weaken the underlying systems at their root. We align ourselves with other struggles that share our core values and opposition to capitalism and the state, and offer solidarity to them in the common struggle. We are a political collective primarily located in Denmark, however see ourselves as part of a larger global movement against the root causes of climate change, and welcome collaboration with other groups who share our political analysis and organizing structures.

We organize by consensus and with a nonhierarchical structure that is based on affinity, autonomy and trust. The collective has its roots in organizing protests against the COP15 negotiations in Copenhagen in 2009, as part of a broad network of grassroots organizations. However, we see ourselves now as a localized and affinity based collective taking part in a global struggle. We see our strategy of action as both fostering critical discussion and taking direct action against these systems of oppression to combat the climate catastrophe.